60 bài xích tập trắc nghiệm hàng số, cấp cho số cộng, cung cấp số nhân, tổng hợp toàn thể kiến thức của chương giúp những em tất cả thêm tài liệu để ôn tập xuất sắc nhất!
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân

1. Mang đến dãy số (left( u_n ight)), biết (u_n = dfrac1n + 1), bố số hạng thứ nhất của dãy số đó là:

A. (frac12;frac13;frac14)

B. (1;frac12;frac13)

C. (frac12;frac14;frac16)

D. (1;frac13;frac15)

2. Cho hàng số (left( u_n ight)), biết (u_n = fracn3^n - 1). ba số hạng thứ nhất của hàng số đó là:

A. (frac12;frac14;frac326)

B. (frac12;frac14;frac18)

C. (frac12;frac14;frac116)

D. (frac12;frac23;frac34)

3. đến dãy số (left( u_n ight)), biết (left{ eginarraylu_1 = - 1\u_n + 1 = u_n + 3endarray ight.) với (n ge 0). Tía số hạng trước tiên của dãy số kia là:

A. -1;2;5

B. 1;4;7

C. 4;7;10

D. -1;3;7

4.

Xem thêm: Chuyên Đề Xác Định Thiết Diện Trong Hình Học Không Gian, Xác Định Thiết Diện

đến dãy số (left( u_n ight)), biết (u_n = fracn2^n). Chọn câu trả lời đúng?

A. (u_4 = frac14)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay