Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính

Đây là số đông từ tiếng anh chăm ngành kế toán tài thiết yếu quan trọng

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: chính sách doanh nghiệp là 1 trong thực thể

3. Business purchase: mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn hotline trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: ngân sách chi tiêu đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn lưu hễ (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: túi tiền vận chuyển

15. Carriage inwards: giá thành vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: chi phí vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng lưu lại kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển khoản qua ngân hàng mặt

21. Category method: phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: kế toán tài chính công ty

28. Company Act 1985: Luật doanh nghiệp năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: vẻ ngoài thận trọng

32. Consistency: nguyên tắc nhất quán

33. Control accounts : thông tin tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá thành chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp đưa ra phí

37. Cost application: Sự phân chia chi phí

38. Cost concept: phép tắc giá chi phí lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: chủ nợ

45. Cumulative preference shares: cp ưu đãi bao gồm tích lũy

46. Current accounts: tài khoản vãng lai

47. Current assets: gia tài lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: nhỏ nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: những nguyên vày tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: bản chất của khấu ha

59. Provision for depreciation: dự trữ khấu hao

60. Reducing balance method: phương pháp giảm dần

61. Straight-line method: phương pháp đường thẳng

62. Direct costs: ngân sách trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản ngại trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng quản ngại trị

65. Discounts: phân tách khấu

66. Discounts allowed: chiết khấu chào bán hàng

67. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

68. Provision for discounts: dự phòng chiết khấu

69. Discounts received: phân tách khấu cài đặt hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: những nguyên tắc cây bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: giá cả đơn vị tương đương

78. Errors: không đúng sót

79. Expenses prepaid: túi tiền trả trước

80. Factory overhead expenses: bỏ ra phí quản lý phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

82. Final accounts: report quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần call thứ nhất

85. Fixed assets: tài sản cố định

86. Fixed capital: Vốn núm định

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài

91. Goods stolen: mặt hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá mức giá lịch sử

97. Horizontal accounts: báo cáo quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: thông tin tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: chế độ tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: giá thành gián tiếp

103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: gia sản vô hình

105. Interpretation of accounts: so sánh các báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: gây ra cổ phần

109. Issued nói qua capital:Vốn cổ phần phát hành

110. Job-order cost system: hệ thống hạch toán giá cả sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: cây viết toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trọng trách hữu hạn

116. Liquidity: khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

119. Loss: Lỗ

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: cách thức giờ máy

123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp túi tiền với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên đồ gia dụng liệu

129. Money mesurement concept: cơ chế thước đo bởi tiền

130. Net assets: gia sản thuần

131. Net book value: cực hiếm thuần

132. Net realizable value: giá trị thuần thực hiện được

133. Nominal accounts: tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes lớn accounts: ghi chú của report quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: những bút toán bắt đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động

141. Ordinary shares: cp thường

142. Original entry, errors : Lỗi gây ra từ nhật ký

143. Output in equivalent units: lượng hàng hóa tính theo đơn vị chức năng tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cp vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn đã góp

149. Par, issued at: gây ra theo mệnh giá

150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn vật dụng chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: hệ số phân bổ ngân sách định trước

159. Preference shares: cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: cp ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập

163. Prepaid expenses: giá cả trả trước

164. Private company: công ty tư nhân

165. Profitability: năng lực sinh lời

166. Prime cost: giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: hệ thống hạch toán CPSX theo quá trình công nghệ

169. Product cost: giá thành sản phẩm

170. Production cost: chi tiêu sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: bày bán lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174.


Bạn đang xem: Cash book là gì


Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Không Gian Có Vd

Net profit: Lãi ròng

175. Profit & loss account: tài khoản kết quả

Chuyênlập report tài chính,Kế toán thuếtrọn gói, Quyết toán thuế,Thành lập doanh nghiệp,Thay đổi đăng ký kinh doanh,Giải thể, mua bán, Sáp nhập doanh nghiệp Chính xác, nhanh chóng, Minh bạch.