Kế toán là môn học có không ít từ ngữ siêng ngành rất khó nhớ với hiểu nghĩa. Do thế trong tiếng anh các từ vựng chăm ngành kế toán bằng tiếng anh cũng mang ý nghĩa chất đặc điểm như vậy .Chắc hẳn nhiều các bạn sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc học cùng nhớ các từ vựng giờ đồng hồ anh kế toán tài chính này.

Bạn đang xem: Chuyên ngành kế toán tiếng anh là gì

Tuy nhiên hãy cố gắng học và thực hành thật nhiều, nó sẽ giúp ích cho chính mình rất những cho quá trình sau này nhé

Dưới đây website www.versionmusic.net tổng hòa hợp lại một trong những từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán đầy đủ nhất

*
( nhân viên cấp dưới kế toán trong giờ anh (Accounter) )

Học chơi ngay Tại Đây

Danh sách 175 từ vựng chuyên ngành kế toán bằng tiếng anh

1. Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: hiệ tượng doanh nghiệp là 1 trong thực thể3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đang gọi8. Capital expenditure: ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: túi tiền vận chuyển15. Carriage inwards: chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: chi phí vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng lưu kho18. Cash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: cách thức chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán27. Company accounts: kế toán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi trường đoản cú triệt tiêu30. Concepts of accounting: những nguyên tắc kế toán31. Conservatism: cách thức thận trọng32. Consistency: phương pháp nhất quán33. Control accounts : tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: ngân sách chi tiêu chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hợp đưa ra phí37. Cost application: Sự phân chia chi phí38. Cost concept: hiệ tượng giá tổn phí lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi44. Creditor: chủ nợ45. Cumulative preference shares: cổ phần ưu đãi có tích lũy46. Current accounts: tài khoản vãng lai47. Current assets: tài sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: hệ số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: nhỏ nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: các nguyên do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: thực chất của khấu hao59. Provision for depreciation: dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: cách thức giảm dần61. Straight-line method: phương pháp đường thẳng62. Direct costs: ngân sách trực tiếp63. Directors: Hội đồng cai quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản ngại trị65. Discounts: chiết khấu66. Discounts allowed: phân tách khấu phân phối hàng67. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt68. Provision for discounts: dự phòng chiết khấu69. Discounts received: tách khấu tải hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: những nguyên tắc bút toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: túi tiền đơn vị tương đương78. Errors: không nên sót79. Expenses prepaid: túi tiền trả trước80. Factory overhead expenses: đưa ra phí thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước82. Final accounts: report quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm84. First call: Lần hotline thứ nhất85. Fixed assets: tài sản cố định86. Fixed capital: Vốn cố kỉnh định87. Fixed expenses: Định tổn phí / ngân sách chi tiêu cố định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài91. Goods stolen: mặt hàng bị tấn công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí lịch sử97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: thông tin tài khoản phí thanh toán99. Imprest systems: chính sách tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá cả gián tiếp103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: so sánh các report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn108. Issue of shares: xây cất cổ phần109. Issued chia sẻ capital:Vốn cp phát hành110. Job-order cost system: khối hệ thống hạch toán chi tiêu sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: cây viết toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty trọng trách hữu hạn116. Liquidity: năng lực thanh toán bằng tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số năng lực thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: phương thức giờ máy123. Manufacturing account: tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi tiêu với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên trang bị liệu129. Money mesurement concept: phép tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: tài sản thuần131. Net book value: giá trị thuần132. Net realizable value: quý hiếm thuần triển khai được133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to lớn accounts: ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: các bút toán khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động141. Ordinary shares: cp thường142. Original entry, errors : Lỗi gây ra từ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: số lượng hàng hóa tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức148. Paid-up capital: Vốn đã góp149. Par, issued at: xây dừng theo mệnh giá150. Periodic stock: phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: thông tin tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ gia dụng chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: thông số phân bổ chi tiêu định trước159. Preference shares: cp ưu đãi160. Cummulative preference share: cp ưu đãi gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: cp ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: ngân sách chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: chi phí trả trước164. Private company: công ty tư nhân165. Profitability: tài năng sinh lời166. Prime cost: ngân sách chi tiêu cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ169. Product cost: chi phí sản phẩm170. Production cost: túi tiền sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: cung cấp lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175.

Xem thêm: Round Trip Time Là Gì - Round Trip Time (Rtt) Là Gì

Profit and loss account: thông tin tài khoản kết quả

Trên đây là 175 từ bỏ vựng chăm ngành kế toán bởi tiếng anh không hề thiếu nhất. Các cụm từ bỏ , thuật ngữ hay được dùng trong kế toán phần lớn đều được liệt kê sinh sống đây.

Hãy lưu lại và đánh giá mỗi khi gồm dịp yêu cầu nhé gần như người.

Từ khóa : tiếng anh chăm ngành kế toán, giờ anh kế toán, tự vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán, học tiếng anh chăm ngành kế toán, ngành kế toán tài chính tiếng anh là gì

( bài viết liên quan phương pháp học tập tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phim hiệu quả )
*
(Giao diện trang web học tiếng anh qua phim công dụng versionmusic.net )
(Video một clip song ngữ trên website versionmusic.net )

Học chơi luôn Tại Đây