Mệnh đề If ( câu điều kiện ) trong giờ đồng hồ anh là gì, gồm nghĩa hay không và thực hiện trong trường vừa lòng nào thì bài viết sẽ share thông tin mang lại bạn.Bạn sẽ xem: If needed là gì


*

Mệnh đề IF ( Câu Điều kiện ) trong giờ đồng hồ anh là gì , công thức và bài xích tập

Danh Mục bài bác Viết

1 1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If loại 0 )3 3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If nhiều loại 2)4 4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 35 5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If một số loại 0 )

Câu đk loại 0 biểu đạt một chân lý, sự việc luôn luôn luôn đúng.

Bạn đang xem: If needed là gì

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 0 ( Mệnh đề If các loại 0 )

If + S + V (thì hiện tại đơn), S + V (thì bây giờ đơn)

If + mệnh đề lúc này đơn, mệnh đề lúc này đơn

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu ta làm cho nóng đá, nó đang tan chảy.)

2. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 ( Mệnh Đề If các loại 1 )

1. Câu điều kiện loại 1 còn gọi là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại, chỉ điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 ( mệnh đề If nhiều loại 1 )

If + S + V (hiện tại), S + will (khẳng định)/won’t (phủ định)/can (not)/may (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề hiện tại đơn, mệnh đề tương lai đơn

Ví dụ: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào sân vườn của tôi, bé chó của tớ sẽ cắn anh.)

3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If các loại 2)

Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại, chỉ đk không thể xẩy ra ở bây giờ hoặc tương lai; điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước mong mỏi trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu đk loại 2 (Mệnh đề if các loại 2):

If + S + V (quá khứ), S + would (not)/could (not)/might (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề vượt khứ đơn, mệnh đề would (not)/could (not)/might (not)

Ví dụ:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một trong con chim, tôi sẽ khá hạnh phúc.)-> Tôi cần thiết là con chim được.

Chú ý: trong câu điều kiện loại 2, riêng cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi!

If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ sở hữu chiếc xe đó.)

-> lúc này tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe.

Ví dụ: vào câu đk loại II, đụng từ của mệnh đề điều kiện chia sống bang thái biện pháp (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia nghỉ ngơi thì điều kiện hiện tại

If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ tải chiếc xe cộ đó.) ⇐ lúc này tôi không có

If he had more time, he would learn karate. ( nếu như anh có tương đối nhiều thời gian, anh đang học karate.) ⇐ thời gian không tồn tại nhiều

She would spend a year in the USA if it were easier to lớn get a green card. Cô ấy vẫn dành 1 năm ở Mỹ nếu dễ dàng có được thẻ xanh). ⇐ thực tế để đưa được thẻ xanh của Mỹ vô cùng khó

If I lived on a lonely island, I would run around naked all day. (Nếu tôi sinh sống trên một hòn đảo cô đơn, tôi đã khỏa thân chạy xoay quanh cả ngày.) ⇐ thực tiễn bạn không tồn tại hòn hòn đảo nào

4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Câu đk loại 3 là câu điều kiện không có thực trong vượt khứ, chỉ đk không thể xẩy ra trong thừa khứ, chỉ mang tính chất ước ao ước trong vượt khứ, một mang thiết trái ngược với hoàn cảnh ở thừa khứ.

Cấu trúc cầu đk loại 3

If + S + had + V (phân tự 2), S + would + have + V (phân từ 2)

If + mệnh đề vượt khứ trả thành, mệnh đề would have V (phân tự 2)

Ví dụ:

If he had come khổng lồ see me yesterday, I would have taken him khổng lồ the movies. (Nếu ngày qua nó mang lại thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi xem phim rồi.)

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu ngày hôm qua tôi không vắng khía cạnh thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

Ví dụ:– vào câu đk loại III, đụng từ của mệnh đề đk chia ở quá khứ phân từ, còn cồn từ của mệnh đề thiết yếu chia ngơi nghỉ điều kiện dứt (perfect conditional).

If the forwards had run faster, they would have scored more goals. (Nếu trung phong chạy nhanh hơn, họ đã ghi được rất nhiều bàn chiến thắng hơn.)

If it had been a home game, our team would have won the match. (Nếu sẽ là trận đấu sảnh nhà, nhóm của cửa hàng chúng tôi sẽ thắng.)

If you had spoken English, she would have understood. (Nếu bạn nói giờ Anh thì cô ấy đã hiểu)

If they had listened to lớn me, we would have been home earlier. ( nếu họ vẫn nghe lời tôi, bọn họ đã về bên sớm hơn)

I would have written you a postcard if I had had your address. (Tôi đang viết cho mình một tấm bưu thiếp nếu như tôi có showroom của bạn)

5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

Câu đk loại các thành phần hỗn hợp là câu điều kiện diễn đạt một sự việc đã xảy ra hay không xảy ra trong thừa khứ nhưng hiệu quả còn lưu cho hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 4

If + S + had + V (phân từ 2), S + would (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề vượt khứ trả thành, mệnh đề would + V (nguyên thể)

Ví dụ: If I had eaten breakfast this morning, I wouldn’t be hungry now. (Nếu sáng sủa tay tôi ăn sáng thì giờ đồng hồ tôi đã không biến thành đói bụng.)

Bài tập về mệnh câu đk ( Hay nói một cách khác là mệnh đề IF )

Câu 1 : If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

A: haveB: had hadC: should haveD: would have

Câu 2 : I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

A: would have visitedB: had visitedC: visitedD: visit

Câu 3 : __________more help, I would điện thoại tư vấn my neighbor.

Xem thêm: "I'Ll Keep Moving On Là Gì ? Move On Có Nghĩa Là Gì Move On Có Nghĩa Là Gì

A: neededB: I have neededC: should I needD: I should need

Câu 4 : __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.

A: had I knownB: If I knowC: did I knowD: If I would know

Câu 5 : bởi you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

A: spokeB: had spokenC: speakD: will speak

I. Chia động từ (loại 1&2)

1. If we _____________ khổng lồ Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)2. I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)3. Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)4. She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)5. If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)6. If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)7. If my brother _____________ his oto here, the traffic warden would give him a ticket. (park)8. You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)9. If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)10. If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up lớn full volume. (turn up)

Đáp Án trả lời Cho Câu Hỏi

1. Cycle2. Will miss3. Had4. Would support5. Will phone6. Goes7. Parked8. Don’t wear9. Will get10. Will turn up

II. Phân chia động từ bỏ (hỗn phù hợp 3 loại)

1. If it rains, the boys ______________ hockey. (play)2. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to buy them. (grow)3. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled khổng lồ Scotland. (see)4. Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have to lớn do)5. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)6. If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)7. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)8. We ______________ John if we’d known about his problems. (help)9. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)10. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án trả lời

1. Won’t play2. Grew3. Would see4. Didn’t have to do5. Hadn’t stayed up6. Wait7. Would miss8. Would have helped9. Had used10. Would be