Dưới đó là những chủng loại câu tất cả chứa trường đoản cú "incite", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - versionmusic.netệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ incite, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ incite trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - versionmusic.netệt

1. Meetings Incite to lớn Fine Works

Các buổi họp khuyến giục về đa số versionmusic.netệc giỏi lành

2. Incite to Love và Fine Works —How?

làm sao khuyên giục về lòng yêu thương thương và versionmusic.netệc xuất sắc lành?

3. Meetings That “Incite khổng lồ Love và Fine Works”

“Khuyến giục nhau biểu thị tình yêu thương và thao tác lành” qua những buổi nhóm họp

4. The court asked: “Do these scriptures incite religious enmity?”

tand hỏi: “Những câu này có kích động sự thù nghịch về tôn giáo không?”.

Bạn đang xem: Incite là gì

5. How can we ‘incite one another to love and fine works’?

làm cho sao bạn có thể “khuyến giục nhau giãi tỏ tình ngọt ngào và làm versionmusic.netệc lành”?

6. So you think it"s entertaining lớn predict & incite terrorist attacks?

Vậy ông nghĩ versionmusic.netệc dự đoán và kích động tiến công khủng cha là giải trí?

7. Hebrews 10:24 urges us “to incite lớn love & fine works.”

Hê-bơ-rơ 10:24 thúc giục bọn họ “khuyên-giục về lòng yêu-thương và bài toán tốt-lành”.

8. An official document stated that the shipment “may contain material intended to incite religious discord.”

vị họ nhận ra lệnh của bao gồm quyền cho biết số sách vở này “có thể có những tài liệu kích động phân chia rẽ tôn giáo”.

9. In June, Nielsen paired with McKinsey và Company lớn create the social media consulting company NM Incite.

vào tháng 6 năm 2010 Nielsen kết phù hợp với McKinsey và Company để tạo nên công ty tứ vấn truyền thông media xã hội NM Icite.

10. The latter may incite a police response, the intensity of which is controlled by a "heat" system.

dường như có thể kích đụng phản ứng của cảnh sát, độ mạnh được điều khiển bởi hệ thống "nhiệt".

11. Vì not engage in harassing, bullying, or threatening behaversionmusic.netor, và do not incite others lớn engage in these activersionmusic.netties.

Không thâm nhập vào hành versionmusic.net quấy rối, nạt hoặc rình rập đe dọa và không xúi giục tín đồ khác thâm nhập vào các vận động này.

12. This was done to lớn honour the Norse god Odin, as well as lớn incite terror in the remaining Frankish forces.

Điều này vẫn được tiến hành để tôn versionmusic.netnh thần thần Bắc Âu Odin,, cũng như kích đụng khủng ba trong lực lượng Franks.

13. He will incite his wicked enforcers lớn move in for an all-out attack on those who are Kingdom supporters.

Hắn đã kích động bầy đàn tay sai dốc toàn lực tấn công những bạn ủng hộ Nước Trời.

14. Throughout the 1850s, Lincoln doubted the prospects of civersionmusic.netl war, và his supporters rejected claims that his election would incite secession.

nhìn trong suốt thập niên 1850, Lincoln thiếu tín nhiệm sẽ xẩy ra cuộc nội chiến, những người dân ủng hộ ông cũng bác bỏ bỏ bài toán ông đắc cử đang dẫn đến kỹ năng chia giảm đất nước.

15. What if we stop lớn think about the consequence of the information that we pass on and its potential to incite versionmusic.netolence or hatred?

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ngừng lưu ý đến về hậu quả của thông tin mà chúng ta đang truyền đi và năng lực kích động bạo lực và thù nghịch?

16. (Acts 4:5-8; 16:20; 17:6, 7) In our time, Satan still stirs up opposers of true worship to lớn incite the authorities khổng lồ place bans on our preaching work.

Vào thời chúng ta, Sa-tan vẫn dấy lên phần đa kẻ chống đối sự thờ phượng thật nhằm họ xúi giục các nhà cầm quyền ban lệnh cấm rao giảng.

17. The derision, hostility and abuse encouraged by such comments could expose the targeted group or indiversionmusic.netdual to hatred or contempt and...could incite versionmusic.netolence và threaten the physical security of Falun Gong practitioners."

đầy đủ nhạo báng, sự thù địch và sự lạm dụng khuyến khích những nhóm hoặc cá thể để kích đụng lòng phẫn nộ hay khinh thường miệt cùng trong trường hợp của những báo cáo, bình luận lúc đầu có thể kích động bạo lực và bắt nạt dọa bình an sinh mạng của các học versionmusic.netên Pháp Luân Công. "

18. Lee và his government stressed the importance of maintaining religious tolerance and racial harmony, and they were ready to use the law khổng lồ counter any threat that might incite ethnic & religious versionmusic.netolence.

Xem thêm: Chuyên Đề Lớp 6: Tóm Tắt Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 6 : Bài Tập Hợp

Lý quang đãng Diệu và bao gồm quyền luôn luôn nhấn to gan đến tầm đặc trưng của công ty trương bao dong tôn giáo cùng hoà thích hợp chủng tộc, sẵn sàng chuẩn bị sử dụng điều khoản để phòng lại ngẫu nhiên hiểm hoạ nào hoàn toàn có thể kích hoạt đảo chính tôn giáo với chủng tộc.