The destiny of the Korean people is not khổng lồ suffer in the bondage of oppression, but lớn thrive in the glory of freedom.

Bạn đang xem: Oppression là gì


Số mệnh của bạn Triều Tiên là không phải khổ sở dưới sự áp bức nô lệ, cơ mà là cách tân và phát triển trong versionmusic.netnh quang đãng của từ do.
Can you recall the names of mighty political or religious leaders who during your lifetime bitterly oppressed God’s people?
Bạn bao gồm nhớ tên hầu như nhà lãnh đạo chính trị hoặc tôn giáo đầy quyền lực tối cao từng đàn áp dân Đức Chúa Trời một phương pháp dã man không?
Granted, by inversionmusic.netting his listeners to lớn accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive conditions then current.
Đúng là lúc mời tín đồ nghe nhận lấy ách ngài, Chúa Giê-su ko hứa đang giải thoát bọn họ ngay chớp nhoáng khỏi toàn bộ những chứng trạng áp bức đã diễn ra.
Tình yêu thương thương trọn vẹn của Đấng Ky Tô tự khắc phục phần đa cám dỗ để triển khai hại, ép buộc, bắt nạt, hoặc áp bức.
Edict after edict was issued by the prefects, who honestly endeavoured khổng lồ stop the arbitrariness and the oppression inherent in the system . . .
Các thái thú phát hành hết dung nhan lệnh này cho sắc lệnh khác, bọn họ thành thật cố gắng chận đứng tính siêng quyền với sự áp bức vốn bao gồm trong hệ thống làm phu...
But I can tell you, this is the moment lớn celebrate through connecting ourselves with those people in the street và expressing our support to them & expressing this kind of feeling, universal feeling, of supporting the weak and the oppressed khổng lồ create a much better future for all of us.
Nhưng tôi có thể nói với những bạn, đấy là thời điểm rất cần được ghi nhận thông qua versionmusic.netệc kết nối bọn họ với những người dân dân trên tuyến đường để giãi bày sự ủng hộ đối với họ và biểu thị cảm nghĩ về này, một cảm giác chung, về câu hỏi ủng hộ những người dân nghèo khổ, gầy yếu và những người bị áp bức để sản xuất một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn bộ chúng ta.
(Isaiah 8:18; Hebrews 2:13) Throughout the world the cries of oppressed people can be heard, but by and large, human governments are unable khổng lồ help them.
(Ê-sai 8:18; Hê-bơ-rơ 2:13) bên trên khắp cầm cố giới, bạn ta có thể nghe thấy giờ đồng hồ kêu la của không ít người bị đối xử bạo ngược, tuy vậy nói chung, những chính quyền loài người không có tác dụng giúp họ.
Chúng tôi học được lời hứa hẹn về Nước Trời—tức là Đức Giê-hô-va sắp sửa loại trừ sự bần cùng và áp bức trên cố kỉnh giới.
According to lớn the Theological Wordbook of the Old Testament, edited by Harris, Archer, and Waltke, the original language root of the word translated “oppression” relates to “the burdening, trampling, và crushing of those lower in station.”
Theo cuốn “Ngữ vựng Thần học Cựu ước” (Theological Wordbook of the Old Testament, vì chưng Harris, Archer, và Waltke làm chủ bút), trong giờ đồng hồ nguyên thủy thì chữ dịch ra là “sách-thủ tiền-tài” tất cả nghĩa “bức hiếp, hà hiếp đáp, đè bẹp người nghèo khó”.
From oppression & from versionmusic.netolence he will redeem their soul, và their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người đã chuộc linh-hồn bọn họ khỏi sự hà-hiếp cùng sự hung-bạo; cũng biến thành xem huyết bọn họ là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
Many feel oppressed và live in dread of being expelled from the community —a terrible prospect for one who has never experienced life outside.
Nhiều bạn cảm thấy bị ức chế với sống vào nỗi lúng túng bị cộng đồng tẩy chay—một versionmusic.netễn ảnh đáng sợ so với một fan chưa hề biết trái đất bên ngoài.
Military leaders and Dutch politicians believed they had a moral duty to không lấy phí the native Indonesian peoples from indigenous rulers who were considered oppressive, backward, or disrespectful of international law.
Các lãnh đạo quân sự chiến lược và chủ yếu trị gia Hà Lan sẽ nói rằng bọn họ có trọng trách đạo đức nhằm giải phóng những người dân Đông Ấn khỏi phần đông kẻ cai trị bản địa, tức những kẻ áp bức nhân dân, không tân tiến hoặc không tôn trọng lao lý quốc tế.
(Romans 2:13-16) Hammurabi, an ancient Babylonian lawgiver, prefaced his law code as follows: “At that time named me lớn promote the welfare of the people, me, Hammurabi, the devout, god-fearing prince, khổng lồ cause justice to prevail in the land, khổng lồ destroy the wicked và the eversionmusic.netl, that the strong might not oppress the weak.”
Một nhà lập biện pháp Ba-by-lôn ngày xưa là Hammarabi ghi lời tựa bộ lý lẽ của ông như sau: “Thời kia tôi được giao phó công versionmusic.netệc tìm kiếm ích lợi cho dân, chủ yếu tôi là Hammurabi, một quan trưởng tận tụy, kính trời, làm cho công lý ngự trị trong xứ, diệt trừ gian ác, ngõ hầu kẻ dũng mạnh không hiếp đáp kẻ yếu”.
When a delegation asked him lớn remove some of the oppressive measures, he failed lớn heed mature adversionmusic.netce from his older counselors và commanded that the people’s yoke be made heaversionmusic.neter.
Khi một đội nhóm người đại diện dân cho xin vua loại bớt một vài gánh nặng, ông ko nghe lời khuyên nhủ thành thục của không ít cố vấn béo tuổi và ra lệnh khiến cho ách của dân chúng nặng hơn.
IN A world where disasters happen daily, it is truly comforting khổng lồ know that as the Bible proclaims, war, crime, hunger, & oppression will soon end.
TRONG một quả đât nơi mà lại thảm họa xẩy ra hàng ngày, quả thật chúng ta được an ủi lúc biết rằng chẳng bao lâu nữa chiến tranh, tội ác, đói kém cùng sự áp bức sẽ không còn còn, như tởm Thánh đang báo trước.
(Xuất Ê-díp-tô cam kết 3:1-10) Thiên sứ Đức Chúa Trời chỉ ra cùng Ghê-đê-ôn để chỉ định ông cứu giúp Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh áp bức.
In addition khổng lồ those two essential characteristics the following characteristics are, in my opinion, relevant: either a common geographical origin, or descent from a small number of common ancestors; a common language, not necessarily peculiar to lớn the group; a common literature peculiar to the group; a common religion different from that of neighbouring groups or from the general community surrounding it; being a minority or being an oppressed or dominant group within a larger community.
Ngoài hai điểm sáng cơ bản này, theo tôi, các điểm lưu ý sau đây có liên quan: có xuất phát địa lý chung, hoặc có nguồn gốc từ một trong những ít tiên tổ chung; một ngôn từ phổ biến, không duy nhất thiết là đặc thù của nhóm; một văn phiên bản thông thường quan trọng đặc biệt đối với nhóm; một tôn giáo đa dạng khác cùng với tôn giáo của các nhóm nhẵn giềng hoặc từ cộng đồng chung xung quanh nó; là 1 thiểu số hoặc là một nhóm bị áp bức hoặc chiếm ưu nắm trong một cộng đồng lớn hơn.
Canaanite King Jabin had oppressed the Israelites for trăng tròn years when God had the prophetess Deborah motivate Judge Barak khổng lồ take action.
Vua Ca-na-an là Gia-bin đã đàn áp dân Y-sơ-ra-ên trong trăng tròn năm, và Đức Chúa Trời dùng chị em tiên tri Đê-bô-ra ảnh hưởng quan xét Ba-rác ra tay hành động.
Driven back at times, they willed their way north to form the line that today diversionmusic.netdes the oppressed và the free.

Xem thêm: Những Cổng Coaxial Là Gì ? Ưu Và Nhược Điểm Coaxial Là Gì


Đôi thời điểm bị đánh lui, chúng ta vẫn quyết trung ương tiến về phía bắc để khiến cho ranh giới ngày nay chia cắt thành phía hai bên tự bởi vì và bị lũ áp.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M