60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm gồm đáp án

Với 60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm có đáp án Toán lớp 11 tổng phù hợp 60 bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập Đạo hàm từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 11.

*

Bài 1: Đạo hàm của hàm số y = (2x4-3x2-5x)(x2-7x) bằng biểu thức nào dưới đây?

A. (8x3-6x-5)(2x-7)

B. (8x3-6x-5)(x2-7x)-(2x4-3x2-5x)(2x-7)

C. (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

D. (8x3-6x-5)+(2x-7)

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng cách làm đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

y" = (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)

Chọn đáp án là C

Bài 2: mang đến hàm số f(x) = sinx.sin2x.sin3x. Quý giá của f "(π/12) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn giải đáp B

Bài 3: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng công thưc đạo hàm hàm vừa lòng

*
ta có:

*

Chọn lời giải là D

Bài 4: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*

Bài 5: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng cách làm đạo hàm hàm hơp (uv)’= u’v + uv’ ta có:

*

Chọn giải đáp là B

Bài 6: Đạo hàm trung học phổ thông của hàm số y = cos2x bằng biểu thức làm sao sau đây?

A.-2sin2x

B.-4cos2x

C.-4sin2x

D.4cos2x

Lời giải:

Đáp án: C

y’ = (cos2x)’ = -4sin2x

Chọn giải đáp C

Bài 7: Đạo hàm của hàm số f(t) = a3t4 - 2at2 + 3t - 5a bởi biểu thức làm sao sau đây?

A. 4a3t3 - 4at + 3

B. 3a2t4 - 2t2 - 5

C. 12a2t3 - 4at - 2

D. 4a3t3 - 4at - 5

Lời giải:

Đáp án: B

f"(t) = 4a3t3 - 4at + 3

Chọn đáp án là B

Bài 8: mang lại hàm số f(x) = x2 + 2x, gồm Δx là số gia của đối số trên x = 1, Δy là số gia tương ứng của hàm số. Lúc ấy Δy bằng:

A. (Δx)2 + 2Δx

B. (Δx)2 + 4Δx

C. (Δx)2 + 2Δx - 3

D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Δy = f(1+Δx) - f(1) = (1+Δx)2 + 2(1+Δx) - (1+2) = (Δx)2 + 4Δx

Đáp án B

Bài 9: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn giải đáp là B

Bài 10: mang đến hàm số f(x) = cos2x. Quý giá của f "(π/6) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn lời giải D

*

Bài 11: mang lại hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đã cho tại x = 1 là:

A. 1/4B. -1/2C. 0D. 1/2

Lời giải:

Đáp án: A

với Δx là số gia của đối số trên x = 1, ta có

*

Bài 12: mang đến hàm số f(x) = |x+1|. Khẳng định nào sau đấy là sai?

A.f(x) tiếp tục tại x = -1

B.f(x) có đạo hàm trên x = -1

C.f(-1) = 0

D.f(x) đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất tại x = -1

Lời giải:

Đáp án: B

*

f(-1) = 0 ⇒ giải pháp C đúng

f(x) ≥ 0, ∀x. F(x)=0 ⇔ x = -1 ⇒ phương án D đúng

*

Suy ra không tồn tại số lượng giới hạn của tỉ số

*
khi x → -1

Do kia hàm số vẫn cho không tồn tại đạo hàm trên x = -1

Vậy chọn giải đáp là B

Bài 13: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bằng biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 14: Số gia của hàm số f(x) = 2x2 - 1 trên x0 = 1 ứng với số gia Δx = 0,1 bằng:

A.1

B.1,42

C.2,02

D.0,42

Lời giải:

Đáp án: B

Vậy chọn giải đáp là B

Bài 15: mang lại hàm số y=√x,Δx là số gia của đối số trên x. Lúc ấy Δy/Δx bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: C

Δy = f(x0 + Δx) - f(x0)

Vậy chọn đáp án là C

Bài 16: Đạo hàm của hàm số y = cot2x2 bằng biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp D

Bài 17: mang lại hàm số

*

Đạo hàm của hàm số đã đến tại x = 1?A. 1

B. 0

C. 1/4

D. -1/4

Lời giải:

Đáp án: C

Ta tất cả

*

Vậy chọn đáp án là C

Bài 18: Đạo hàm của những hàm số sau tại các điểm đã cho: f(x) = 2x3 + 1 trên x = 2?

A.10

B.24

C.22

D.42

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có

*

Vậy chọn đáp án là B

Bài 19: mang lại hàm số f(x) = sin4x + cos4x - 2sin2xcos2x. Cực hiếm của f "(π/24) bằng:

A. -1B. 1C. 1/2D. -1/2

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 20: Đạo hàm của các hàm số sau tại những điểm sẽ cho: f(x) = √(x2 + 1) tại ?

A. 1/2

B. -1/√2

C. 0

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Ta gồm f(0) = 0, vì đó:

*

Vậy chọn giải đáp là A

*

Bài 21: Đạo hàm cuả hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*

Bài 22: Hàm số

*
có ∆x là số gia của đối số trên x = 2. Lúc đó ∆y/∆x bằng?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy chọn đáp án là A

Bài 23: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Vậy chọn giải đáp là B

Bài 24: Đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã cho: f(x) = x2 + 1 tại x = 1?

A. 1/2B. 1C. 0D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

*

Vậy chọn đáp án là D

Bài 25: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào bên dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Vậy chọn giải đáp là A

Bài 26: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 5x4 - (2/x2)

Chọn lời giải là B

Bài 27: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức nào bên dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn câu trả lời là C

Bài 28: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn đáp án là D

Bài 29: Đạo hàm của hàm số

*
(với c + d ≠ 0) bằng biểu thức nào bên dưới đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời là A

Bài 30: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn lời giải là C

*

Bài 31: Đạo hàm của hàm số

*
bằng

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn lời giải là B

Bài 32: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn lời giải là B

Bài 33: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời là A

Bài 34: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: B

y" = 12x3 + (1/x2)

Chọn lời giải là B

Bài 35: Biểu thức √3sinx - 3cosx bởi biểu thức như thế nào sau đây?

A. √3 cosx + 3sinx

B. √3 cosx - 3sinx

C. -√3 cosx + 3sinx

D. -√3 cosx - 3sinx

Lời giải:

Đáp án: A

y" = √3 cosx + 3sinx

Chọn đáp án A

Bài 36: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4( sin6x + cos6x) bởi biểu thức làm sao sau đây?

A. 24(sin3x + cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

B. 24(sin3x - cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

C. 2

D.


Bạn đang xem: Trắc nghiệm đạo hàm lớp 11


Xem thêm: Công Thức Tính Số Hạng Thứ N Của Dãy Số, Bài Toán: Tìm Số Hạng Thứ N Của Dãy Số

0

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn giải đáp D

Bài 37: Đạo hàm của hàm số y = x3 - √x + năm nhâm thìn bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn đáp án D

Bài 38: mang lại hàm số y = x3 - 2x2 + 3x. Quý hiếm f’(-1) bằng:

A.10

B.4

C.2

D.-3

Lời giải:

Đáp án: A

y = x3 - 2x2 + 3x

y"= 3x2 - 4x + 3 ⇒ y’(-1) = 10

Chọn giải đáp A

Bài 39: Đạo hàm của hàm số y = √sinx bởi biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn giải đáp C

Bài 40: cho hàm số

*
Số nghiệm của phương trình f’(x) = 16 là:

A.0

B.1

C.2

D.Nhiều hơn 2

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn đáp án C

*

Bài 41: Đạo hàm của hàm số f(x) = a3 - 3at2 - 5t3(với a là hằng số) bởi biểu thức như thế nào sau đây?