1. Vecto chỉ phương

*
Viết phương trình tham số" width="686">

*) Phương trình tham số là gì?

*
Viết phương trình tham số (ảnh 2)" width="613">

2. Phương trình tham số của mặt đường thẳng

*
Viết phương trình tham số (ảnh 3)" width="590">

3. Các dạng phương trình tham số hay gặp

*
Viết phương trình tham số (ảnh 4)" width="683">

4. Bài tập bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng d trong những trường phù hợp sau:

*
Viết phương trình tham số (ảnh 5)" width="589">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 6)" width="685">

Ví dụ 2: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc của con đường thẳng d trong số trường hợp sau:

a. Đường thẳng d trải qua 2 điểm A(-1;1), B(2; -1).

Bạn đang xem: Viết phương trình tham số của đường thẳng

b. Đường thẳng d trải qua gốc tọa độ và tuy nhiên song với đường thẳng 

*
Viết phương trình tham số (ảnh 7)" width="140">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 8)" width="688">

Ví dụ 3: Cho 3 điểm A(-2; 1), B(-1; 5), C(-2; -3)

a. Viết phương trình thông số AB, AC.

b. Viết phương trình tham số con đường trung trực cạnh BC.

c. Viết phương trình đường thẳng tuy vậy song cùng với AB và trải qua trung điểm của BC.

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 9)" width="688">

Ví dụ 4: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b biết

a) Đi qua 2 điểm A(-3,2), B (5,-4). Tính diện tích tam giác được tạo vày đường thẳng và 2 trục tọa độ.

b) Đi qua A (3,1) tuy vậy song với con đường thẳng y = -2x + m -1

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 10)" width="683">

4. Bài xích tập từ bỏ luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC có A(-2; 1), B(-1; 5), C(2; 3)

a. Viết phương trình tham số các cạnh AB, BC, AC.

b. Viết phương trình con đường trung tuyến AM, CP cùng với M, phường lần lượt là trung điểm của cạnh BC, AB.

c. Viết phương trình tham số mặt đường cao AH.

d. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua A và tuy nhiên song cùng với BC.

e. Đường thẳng trải qua B cùng vuông góc cùng với y = 2x - 3.

Bài 2: Viết phương trình tham số, phương trình bao gồm tắc (nếu có) trong những trường thích hợp sau:

a. Đường thẳng đi qua 2 điểm A(-2; 0), B(1; 3).

b. Đường thẳng đi qua M(3; -2) song song với con đường thẳng 2x + 5y - 4 = 0.

c. Đường thẳng có thông số góc k = 1 trải qua điểm D(-1; -1).

d. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ cùng vuông góc với con đường thẳng x - y - 1 = 0.

Bài 3:

1. đến 3 điểm A(-4;1), B(0;2), C(3;-1).

a) Viết phương trình tham số của các đường trực tiếp AB, BC, CA.

b) call M là trung điểm của BC. Viết phương trình thông số của đường thẳng AM.

2. Mang đến tam giác ABC có A(1;4); B(-9;0); C(7;1)

a) Viết phương trình thông số của đường thẳng AB, BC, CA.

Xem thêm: Tìm M Để Hai Vecto Cùng Phương Khi Nào Là 2 Vecto Cùng Phương

b) Viết phương trình tham số mặt đường trung đường của tam giác ABC.

Bài 4: Cho 2 mặt đường thẳng 

*
Viết phương trình tham số (ảnh 11)" width="351">

a) tìm kiếm tọa độ giao điểm A của d1 và d2